XVIII sesja Rady Powiatu Łaskiego

11.12.2015
XVIII sesja Rady Powiatu Łaskiego
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz § 16 i 17 ust. 1,2,3,5 i 6 Statutu Powiatu Łaskiego przyjętą Uchwałą Nr VI/39/03 Rady Powiatu w Łasku z dnia 25 kwietnia 2003 r. zwołuję XVIII sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 14 grudnia 2015 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości obsługi logistycznej w województwie łódzkim poprzez budowę kolejowej multimodalnej infrastruktury usługowej będącej zapleczem linii kolejowych nr 14, 811, 131 w Zduńskiej Woli przy stacji Karsznice w ramach piątego i ósmego kolejowego korytarza towarowego”.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VII/44/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2015 r.
5. Interpelacje i wnioski.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
/-/ Marek Aulak

print