XX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Brazylii

03.03.2020
XX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Brazylii

VI Mazowiecki Konkurs Wiedzy o Brazylii dla klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej.

 • Organizatorem konkursu jest L Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosy w Warszawie.
 • VI Mazowiecki Konkurs Wiedzy o Brazylii dla uczniów gimnazjum oraz klas 7 i 8 szkoły podstawowej z województwa mazowieckiego.
 • Cele konkursu:

– popularyzacja myśli politycznej i społecznej Ruy Barbosy, wiedzy o Brazylii z zakresu historii, kultury oraz geografii,
– sprawdzenie umiejętności samodzielnego przetwarzania i zdobywania informacji na temat Brazylii,
– możliwość sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów w konfrontacji z uczniami innych szkół,
– kształtowanie umiejętności współpracy w grupach.

 • Przebieg konkursu
  Konkurs składa się z dwóch etapów. W konkursie biorą udział 2-osobowe drużyny. 

-Etap 1.: część teoretyczna, test z zadaniami otwartymi i zamkniętymi (materiały wysyłamy razem z regulaminem),
-Etap 2.: część praktyczna, polega na przygotowaniu przez drużynę dowolnej formy artystycznej (np. krótkiego przedstawienia, dramy, skeczu lub innej kreatywnej formy interpretacji), dotyczącej tematyki określonej przez organizatorów, oraz wiersza inspirowanego historią i kulturą Brazylii. Wiersz powinien być przestawiony (np. wyrecytowany, zaśpiewany lub „wyrapowany”) po formie artystycznej oraz udostępniony komisji w formie pisemnej. Motywem przewodnim XX edycji konkursu jest temat: Polska i Brazylia bliższe niż się wydaje. 100 lat stosunków dyplomatycznych między Polską a Brazylią.

-UWAGA!!! szkoły podstawowej mogą startować max. 2 drużyny 2 osobowe.

 • Rejestracja zgłoszeń do konkursu odbywa się drogą mailową: konkursbrazylijski@wp.pl lub llipinski@lo50.edu.pl do 15 maja 2020 roku.
 • W mailu należy podać pełną nazwę zgłaszającej się szkoły, imiona i nazwiska uczestników oraz imię i nazwisko opiekuna.
 • Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 26 maja 2020 r., część teoretyczna o godz. 10:00 oraz część praktyczna o godz. 10:50. W wyniku nieprzewidzianych okoliczności organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany daty i godziny odbycia konkursu. W takim przypadku wszystkie zgłoszone drużyny zostaną poinformowane o ewentualnych zmianach.
 • Prezentacje programu PowerPoint prosimy mieć z rozszerzeniem .ppt lub .pptx
 • Wszelkie informacje na temat zasad organizacji i przebiegu konkursu można uzyskać pod numerem tel. 22 619 23 71 lub mailowo konkursbrazylijski@wp.pl.
 • W skład Komisji oceniającej obie części konkursu wchodzą reprezentanci podmiotów organizujących konkurs.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu przeprowadzenia konkursu.
 • Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Opiekunowie drużyn otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w konkursie.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie:
https://www.facebook.com/konkurswiedzyobrazylii/

 

print