XX sesja Rady Powiatu Łaskiego

21.02.2020
XX sesja Rady Powiatu Łaskiego

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) zwołuję XX sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu   27 lutego 2020 r. o godz.  12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu (DRUK 1).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2020-2028 (DRUK 2).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2020 rok (DRUK 3).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2020 rok (DRUK 4).
 8. Przyjęcie kwartalnego sprawozdania z działalności i realizacji zobowiązań wynikających
  z umowy dzierżawy, przedłożonego przez ,,Szpitale Powiatowe” Sp. z o. o Szpital w Łasku (DRUK 5).
 9. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Łaskiego za rok 2019
  (DRUK 6).
 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku za rok 2019 (DRUK 7).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych oraz reklam na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami i ruchu drogowego (DRUK 8).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach i likwidacji Liceum Ogólnokształcącego (DRUK 9).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach i likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 (DRUK 10).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach i likwidacji Szkoły Policealnej nr 2 (DRUK 11).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody / odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym (DRUK 12).
 16. Interpelacje i wnioski.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.
print