XX sesja Rady Powiatu Łaskiego

22.01.2016
XX sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1890) zwołuję XX sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 25 stycznia 2016 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX sesji Rady Powiatu Łaskiego.

4.     Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu.(Druk Nr 1)

5.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Powiatu Łaskiego na 2016 rok ( Druk Nr 2).

6.     Zapoznanie się z raportem dotyczącym stanu oświaty ponadgimnazjalnej w Powiecie Łaskim ( Druk Nr 3).

7.     Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogrodniczych w Ostrowie, Ostrów 55, 98-100 Łask poprzez wygaszanie naboru uczniów oraz w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Ogrodniczych w Ostrowie, Ostrów 55, 98-100 Łask ( Druk 4).

8.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu zabudowanych nieruchomości na okres 10 lat, z możliwością przedłużenia ( Druk Nr 5).

9.     Przyjęcie kwartalnego sprawozdania z działalności i realizacji zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy, przedłożonego przez „ Centrum Dializa” Sp. z. o. o. Szpital w Łasku za III kwartał 2015r. ( Druk Nr 6).

10.     Przyjęcie sprawozdania Starosty Łaskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015 ( Druk Nr 7).

11.      Interpelacje i wnioski.

12.      Sprawy różne.

13.      Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
Marek Aulak

print