XXII sesja Rady Powiatu Łaskiego

23.04.2020
XXII sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję XXII sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 29 kwietnia 2020 r. w godzinach od 7.30 do 14.00 w zdalnym trybie obradowania – w formie korespondencyjnej, w sposób określony w odrębnym piśmie.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu (DRUK 1).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2020-2028 (DRUK 2).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2020 rok (I) (DRUK 3).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2020 rok(II) (DRUK 4).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2020 r. (DRUK 5).
 1. Przyjęcie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 r. (DRUK 6).
 2. Przyjęcie ,, Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Łasku za rok 2019” (DRUK 7).
 3. Przyjęcie rocznego sprawozdania z realizacji zadań zapewniających bezpieczeństwo sanitarno-weterynaryjne prowadzone przez Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Łasku za rok 2019 ( DRUK 8).
 4. Przyjęcie sprawozdania za 2019 rok z powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2023 pn. ,,Bezpieczny Powiat Łaski” (DRUK 9).
 5. Przyjęcie Oceny stanu sanitarnego Powiatu Łaskiego za rok 2019 Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku ( DRUK 10).
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Łaskiego
  z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” (DRUK 11).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej
  w Łasku przy ul. Mickiewicza oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 180/2 w obrębie 19 (DRUK 12).
 8. Interpelacje i wnioski.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.
print