XXIII Sesja Rady Powiatu Łaskiego

22.05.2020
XXIII Sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję XXIII sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 8.00 w trybie mieszanym: w formie tradycyjnej (z udziałem radnych na miejscu) i w formie korespondencyjnej, w sposób określony w odrębnym piśmie.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu (DRUK 1).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Łódzkiego (DRUK 2).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Łódzkiego (DRUK 3).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2020 – 2028 (DRUK 4).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2020 rok (DRUK 5).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2020 rok (DRUK 6).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2020 rok (DRUK 7).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łaskiego oraz nadania statutu (DRUK 8).
 12. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku za 2019 rok (DRUK 9).
 13. Przyjęcie „ Sprawozdania z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku za rok 2019” (DRUK 10).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2020 – 2023 (DRUK 11).
 15. Interpelacje i wnioski.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.
print