XXIV sesja Rady Powiatu Łaskiego

10.06.2020
XXIV sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję XXIV sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 18 czerwca 2020 r. o godz. 8.00 w trybie mieszanym: w formie tradycyjnej ( z udziałem radnych na miejscu) i w formie korespondencyjnej, w sposób określony w odrębnym piśmie.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu (DRUK 1).
 4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2028 (DRUK 2).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2020 rok(DRUK 3).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2020 rok(DRUK 4).
 8. Przyjęcie „ Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej za 2019 r”(DRUK 5).
 9. Przedstawienie ,,Raportu o stanie Powiatu Łaskiego za 2019 rok” (DRUK 6).
 10. Interpelacje i wnioski.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.
print