XXIX sesja Rady Powiatu Łaskiego

25.09.2020
XXIX sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję XXIX sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 30 września 2020 r. o godz. 8.00 w trybie mieszanym: w formie tradycyjnej (z udziałem radnych na miejscu) i w formie korespondencyjnej, w sposób określony w odrębnym piśmie.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu (DRUK 1).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu (DRUK 2).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2020-2028 ( DRUK 3).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2020 rok (I) (DRUK 4).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2020 rok (II) (DRUK 5).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2020 rok (III) (DRUK 6).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2020 rok (IV) (DRUK 7).
 11. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Powiatu Łaskiego za I półrocze 2020 r.(DRUK8).
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/128/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2020 r. (DRUK 9).
 13. Przyjęcie kwartalnego sprawozdania z działalności i realizacji zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy, przedłożonego przez „Szpitale Powiatowe” Sp. z o. o. Szpital w Łasku za II kwartał 2020 r.(DRUK 10).
 14. Interpelacje i wnioski.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.

 

 

print