XXV sesja Rady Powiatu

19.05.2016
XXV sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1890) zwołuję XXV sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 24 maja 2016 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu ( Druk Nr 1).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. ( Druk Nr 2).
 6. Przyjęcie Sprawozdania za 2015 rok z powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli
  i porządku publicznego na lata 2015 – 2018 pn. „ Bezpieczny Powiat Łaski”( Druk Nr 3).
 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „ Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie na 2015 rok”( Druk Nr 4).
 8. Przyjęcie „ Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy
  w Łasku z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
  i aktywizacji zawodowej za 2015 rok”( Druk Nr 5).
 9. Przyjęcie „ Sprawozdania z działalności Powiatowego Zarządu Dróg
  w Łasku za rok 2015”( Druk Nr 6).
 10. Przyjęcie „ Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku za 2015 rok”( Druk Nr 7).
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2016 – 2028
  ( Druk Nr 8).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego
  na 2016 rok ( Druk Nr 9).
 13. Interpelacje i wnioski.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
/-/ Marek AULAK

print