XXVI sesja Rady Powiatu Łaskiego

31.05.2016
XXVI sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445,  poz. 1890)  zwołuję XXVI sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 14 czerwca 2016 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku  przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu  z XXV sesji Rady Powiatu Łaskiego.

4.     Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu ( Druk Nr 1).

5.     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łaskiego za 2015 rok ( Druk Nr 2).

6.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Łaskiego za 2015 rok ( Druk Nr 3).

7.     Interpelacje i wnioski.

8.     Sprawy różne.

9.     Zakończenie obrad.

 

/-/ Marek AULAK
Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego

print