XXX sesja Rady Powiatu Łaskiego

09.10.2020
XXX sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję XXX sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 16 października 2020 r. o godz. 8:00 w trybie mieszanym: w formie tradycyjnej (z udziałem radnych na miejscu) i w formie korespondencyjnej, w sposób określony w odrębnym piśmie.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu (DRUK 1).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (DRUK 2).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2020 – 2028 (DRUK 3).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2020 r. (I) (DRUK 4).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2020 r.(II) (DRUK 5).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”( DRUK 6).
 10. Interpelacje i wnioski.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.
print