XXXI sesja Rady Powiatu Łaskiego

30.10.2020
XXXI sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję XXXI sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 04 listopada 2020 r. o godz. 8.00 w trybie mieszanym: w formie tradycyjnej (z udziałem radnych na miejscu) i w formie korespondencyjnej, w sposób określony w odrębnym piśmie.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu (DRUK 1).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2020 rok. ( DRUK 2).
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwalę Nr XXII/128/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2020 r. (DRUK 3).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łaskiego na rzecz Skarbu Państwa (DRUK 4).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do wprowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych Władysława Grabskiego w Sędziejowicach (DRUK 5).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów nocnych i świątecznych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łaskiego w 2021 r. (DRUK 6).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”( DRUK 7).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2021 (DRUK 8).
 12. Interpelacje i wnioski.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.
print