XXXII sesja Rady Powiatu Łaskiego

15.12.2016
XXXII sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579  ) zwołuję XXXII sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 22 grudnia 2016 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Łaskiego.

4.     Przyjęcie sprawozdania z praz Zarządu Powiatu Łaskiego ( Druk Nr 1).

5.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2016 rok (Druk Nr 2).

6.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Powiatu Łaskiego na 2017 rok ( Druk Nr 3).

7.     Przyjęcie kwartalnego sprawozdania z działalności i realizacji zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy, przedłożonego przez „ Centrum Dializa” Sp. z o. o. Szpital w Łasku.

8.     Interpelacje i wnioski.

9.     Sprawy różne.

10.      Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
/-/ Marek AULAK

print