XXXIII sesja Rady Powiatu Łaskiego

11.12.2020
XXXIII sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję XXXIII sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 18 grudnia 2020 r. o godz. 8.00 w trybie mieszanym: w formie tradycyjnej (z udziałem radnych na miejscu) i w formie korespondencyjnej, w sposób określony w odrębnym piśmie.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu (DRUK 1).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2020-2028 (DRUK 2).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2020 rok (DRUK 3).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu Powiatu Łaskiego prawa użytkowania nieruchomości położonej w obrębie Chociw gmina Widawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 74/4 w użytkowaniu wieczystym Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie (DRUK 4).
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/128/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2020 r. (DRUK 5).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/192/17 Rady Powiatu Łaskiego z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Łaskim na lata 2017 – 2023” (DRUK 6).
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (DRUK 7).
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (DRUK 8).
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (DRUK 9).
 13. Interpelacje i wnioski.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

 

print