XXXIV sesja Rady Powiatu Łaskiego

27.01.2017
XXXIV sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579 ) zwołuję XXXIV sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII sesji Rady Powiatu Łaskiego.

4.     Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu (Druk Nr 1).

5.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2017 – 2028 ( Druk Nr 2).

6.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego
na 2017 rok ( Druk Nr 3).

7.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogrodniczych w Ostrowie, Ostrów 55, 98-100 Łask ( Druk Nr 4).

8.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Łaskiego na 2017 rok ( Druk Nr 5).

9.     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Łaskiego i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku ( Druk Nr 6).

10.      Podjęcie uchwały w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Łaskiego w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego ( Druk Nr 8).

11.      Przyjęcie Sprawozdania Starosty Łaskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016 ( Druk Nr 7).

12.      Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2016 rok ( Druk Nr 9).

13.      Interpelacje i wnioski.

14.      Sprawy różne.

15.      Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
/-/ Marek AULAK

print