XXXIV sesja Rady Powiatu Łaskiego

23.12.2020
XXXIV sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję XXXIV sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 30 grudnia 2020 r. o godz. 8.00 w trybie mieszanym: w formie tradycyjnej (z udziałem radnych na miejscu) i w formie korespondencyjnej, w sposób określony w odrębnym piśmie.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu (DRUK 1).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łask (DRUK 2).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2020-2028 (DRUK 3).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2020 rok (DRUK 4).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łaskiego na 2020 rok (DRUK 5).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Powiatu Łaskiego, które w 2020 roku
  nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków (DRUK 6).
 10. Przyjęcie Autopoprawki do:
 • projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2021-2028 (DRUK 7).
 • projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2021
  (DRUK 8).
 1. Zapoznanie się z:
 • uchwałą Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały
  o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu Łaskiego.
 • uchwałą Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Powiatu Łaskiego na 2021 rok.
 • opiniami Komisji Rady Powiatu Łaskiego w powyższej kwestii.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2021 – 2028 z uwzględnieniem autopoprawki (DRUK 9).
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2021
  z uwzględnieniem autopoprawki (DRUK 10).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Mundurowo – Technicznych w Ostrowie (DRUK 11).
 4. Przyjęcie kwartalnego sprawozdania z działalności i realizacji zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy, przedłożonego przez „Szpitale Powiatowe” Sp. z o. o. Szpital w Łasku (DRUK 12).
 5. Interpelacje i wnioski.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie obrad.
print