XXXIX sesja Rady Powiatu Łaskiego

07.07.2017
XXXIX sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) zwołuję XXXIX sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 13 lipca 2017 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu Łaskiego.

4.     Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu (Druk Nr 1).

5.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2017 – 2028 ( Druk Nr 2).

6.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego
na 2017 rok ( Druk Nr 3).

7.     Podjęcie uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi
na działalność Starosty Łaskiego ( Druk Nr 4).

8.     Przyjęcie kwartalnego sprawozdania dotyczącego prowadzonej działalności medycznej za I kwartał 2017 r., przedłożonego przez „Centrum Dializa” Sp. z o.o. Szpital w Łasku ( Druk Nr 5).

9.     Interpelacje i wnioski.

10.      Sprawy różne.

11.      Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
/-/ Marek AULAK

print