XXXVI sesja Rady Powiatu Łaskiego

27.03.2017
XXXVI sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948) zwołuję XXXVI sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 30 marca 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu Łaskiego.

4.     Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu. (Druk Nr 1)

5.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2017 – 2028. (Druk Nr 2)

6.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2017 rok. (Druk Nr 3)

7.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łaskiego na 2017 rok. (Druk Nr 4)

8.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łaskiego na 2017 rok. (Druk Nr 5)

9.     Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  i specjalnych do nowego ustroju szkolnego   oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łaskiego. (Druk Nr 6)

10.      Podjęcie uchwały zmieniającej Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku. (Druk Nr 7)

11.      Przyjęcie sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Łasku z analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie łaskim w 2016 roku. (Druk Nr 8)

12.      Przyjęcie sprawozdania za 2016 rok z realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015 – 2018 pn. „Bezpieczny Powiat Łaski”. (Druk Nr 9)

13.      Interpelacje i wnioski.

14.      Sprawy różne.

15.      Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
/-/ Marek AULAK

print