XXXVII sesja Rady Powiatu Łaskiego

22.04.2017
XXXVII sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) zwołuję XXXVII sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Łaskiego.

4.     Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu. (Druk Nr 1)

5.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2017 – 2028. (Druk Nr 2)

6.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2017 rok. (Druk Nr 3)

7.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łaskiego na 2017 rok. (Druk Nr 4)

8.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ostrów gminy Łask. (Druk Nr 5)

9.     Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2017 – 2020. (Druk Nr 6)

10.      Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej. (Druk Nr 7)

11.      Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku za 2016 rok. (Druk Nr 8)

12.      Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań zapewniających bezpieczeństwo sanitarno-weterynaryjne prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Łasku na terenie Powiatu Łaskiego za rok 2016. (Druk Nr 9)

13.      Przyjęcie oceny stanu sanitarnego Powiatu Łaskiego za 2016 rok. (Druk Nr 10)

14.      Interpelacje i wnioski.

15.      Sprawy różne.

16.      Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego
/-/ Marek AULAK

print