XXXVIII sesja Rady Powiatu Łaskiego

30.04.2021
XXXVIII sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję XXXVIII sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 07 maja  2021 r. o godz. 8.30 w trybie mieszanym: w formie tradycyjnej (z udziałem radnych na miejscu) i w formie korespondencyjnej, w sposób określony w odrębnym piśmie.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu (DRUK 1).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2021-2028 (DRUK 2).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2021 rok (DRUK 3).
 7. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej 2020 r. (DRUK 4).
 8. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Łasku za rok 2020” (DRUK 5).
 9. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” (DRUK 6).
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

 

print