ZABYTKOWO I KLOCKOWO” – WARSZTATY POPULARYZACJI SAKRALNEGO DZIEDZICTWA ARCHITEKTONICZNEGO POWIATU ŁASKIEGO DLA DZIECI – oferta realizacji zadania publicznego

17.10.2017
ZABYTKOWO I KLOCKOWO” – WARSZTATY POPULARYZACJI SAKRALNEGO DZIEDZICTWA ARCHITEKTONICZNEGO POWIATU ŁASKIEGO DLA DZIECI – oferta realizacji zadania publicznego

Starosta Łaski podaje do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Starosta Łaski działając w oparciu o art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj., Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.), przekazuje do publicznej wiadomości ofertę złożoną w trybie małych zleceń przez Fundację F-XXI na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „ZABYTKOWO I KLOCKOWO” – WARSZTATY POPULARYZACJI SAKRALNEGO DZIEDZICTWA ARCHITEKTONICZNEGO POWIATU ŁASKIEGO DLA DZIECI.

Uprzejmie informuję, że w terminie 7 dni od dnia opublikowania oferty można zgłaszać uwagi do oferty.

OFERTA w formacie PDF (do pobrania)

print