Zakończono konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok”

02.11.2011
Protokół
z przebiegu konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2012 rok”
 
 
Na podstawie Uchwały nr LI/432/10 Rady Powiatu w Łasku z dnia 30 września 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Powiatu Łaskiego na posiedzeniu w dniu 11 października br. skierował do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projekt „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok”. Program określa zasady, formy i zakres współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie organizacjom lub wspieranie realizowanych przez nie zadań publicznych w roku 2012. Stanowi podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Łasku.
Konsultacje trwały od 12 października 2011 r. do 28 października 2011 r. Informacja na temat konsultacji zamieszczona była na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, na stronie internetowej Powiatu Łaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto informację o konsultacjach wysłano drogą mailową do organizacji pozarządowych, których adresy e-mail znajdowały się w bazie adresowej Wydziału.
W konsultacjach mogły uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wszelkie uwagi i propozycje do projektu Programu można było składać w formie kompletnie wypełnionego formularza do 28 października 2011 r.:
– drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Łasku, ul. Południowa 1 98-100 Łask,
– drogą mailową na promocja@localhost/wordpress/wordpress.lask,
– faksem 43 675 68 09,
– osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Południowa 1.
Do przedstawionego projektu żadna z organizacji nie wniosła uwag. Jednakże w  Biuletynie Informacji Publicznej odnotowano 32 wyświetlenia informacji o  przeprowadzanych konsultacjach.
print