Zaproszenia na XXVIII sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 28 sierpnia 2020 r. o godz. 8.00.

20.08.2020
Zaproszenia na XXVIII sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 28 sierpnia 2020 r. o godz. 8.00.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję XXVIII sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 28 sierpnia 2020 r. o godz. 8.00. W związku z punktem 4 porządku obrad zachodzi konieczność przeprowadzenia głosowania tajnego, a w związku z tym przeprowadzenia sesji w formie tradycyjnej (z udziałem radnych na miejscu).

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Łaskiego.
  4. Wybór Wicestarosty Łaskiego:

      4.1.Zgłoszenie przez Starostę kandydata na funkcję Wicestarosty Łaskiego;

      4.2.Wybór Komisji Skrutacyjnej;

      4.3.Przyjęcie zasad wyboru Wicestarosty Łaskiego;

      4.4.Przeprowadzenie głosowania tajnego;

      4.5.Ogłoszenie wyników wyboru i odczytanie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty    Łaskiego (DRUK 1).

  1. Interpelacje i wnioski.
  2. Sprawy różne.
  3. Zakończenie obrad.
print