Zaproszenie dla geodetów do zgłaszania swoich kandydatur do wpisania na listę biegłych w postępowaniu administracyjnym

29.06.2022
Zaproszenie dla geodetów do zgłaszania swoich kandydatur do wpisania na listę biegłych w postępowaniu administracyjnym

 

W celu ubiegania się o wpis należy złożyć wniosek na właściwym formularzu opublikowanym na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w zakładce Struktura organizacyjna/Wydział Gospodarki Nieruchomościami/Załącznik nr 1 do procedury powoływania biegłych geodetów, w terminie do dnia 4 lipca 2022 r., za pośrednictwem platformy ePUAP na skrzynkę podawczą Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, na adres/lodzuw/skrytka, osobiście w Kancelarii Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź lub listownie (pocztą tradycyjną).

Do ww. wniosku kandydat na biegłego zobowiązany jest załączyć:

  • poświadczoną zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień zawodowych do sporządzania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych (I zakres uprawnień nadawanych przez Głównego Geodetę Kraju) oraz do sporządzania dokumentacji do celów prawnych (II zakres uprawnień nadawanych przez Głównego Geodetę Kraju).
  • poświadczoną zgodność z oryginałem kopię polisy potwierdzającej aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawodowej.

Wnioski niekompletne lub bez dołączonych ww. załączników podlegających uzupełnieniu przez wnioskodawcę, a w przypadku nie uzupełnienia we wskazanym terminie zostaną odrzucone.

O wpisie na Listę biegłych geodetów, odmowie wpisu lub wykreśleniu z Listy, kandydat zostanie poinformowany pisemnie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku lub zaistnienia okoliczności uzasadniającej wykreślenie z Listy.

Przedmiotowa Lista jest otwarta, jawna i będzie publikowana na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Kandydaci, którzy nie złożyli wniosków w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu, mogą się ubiegać o wpis na Listę w każdym czasie, poprzez złożenie ww. dokumentów.

Wszelkie informacje w niniejszej sprawie udzielane są przez pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

tel. (042) 664 18 08

tel. (042) 664 18 51

print