Zapytanie ofertowe – dokumentacja + studium wykonalności

11.03.2016
Zapytanie ofertowe – dokumentacja + studium wykonalności

Powiat Łaski, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Łaskiego zaprasza do składania ofert na wykonanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej, w tym Studium Wykonalności, dla projektu „Rozbudowa e-Administracji w Powiecie Łaskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VII – Infrastruktura dla usług społecznych. Działania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.

Oferta powinna zawierać także wsparcie  na etapie oceny formalnej i oceny merytorycznej wniosku aplikacyjnego, w tym przygotowanie odpowiedzi na zapytania Instytucji Zarządzającej RPO i uzupełnienia dokumentacji.

Oferty proszę składać w terminie do 18.03.2016r. do godz. 9.00 w zamkniętych kopertach z opisem „Oferta na dokumentację aplikacyjną – Rozbudowa e-Adminiestracji …” i „Nie otwierać przed 18.03.2016 godz. 9.30” na adres: Starostwo Powiatowe w Łasku, 98-100 Łask, ul. Południowa 1.

Otwarcie ofert odbędzie się o godzinie 9.30 w dniu 18.03.2016 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Południowa 1 – BIURO RADY na Ip.

Łask, dn. 10.03.2016r.

print