Zarząd Powiatu Łaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2011 r. realizacji zadań w sferze sportu, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców powiatu łaskiego

17.02.2011
Załącznik do Uchwały Nr 39/11
Zarządu Powiatu Łaskiego  z dnia 17.02.2011 r.
 
 
Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536), w związku z Uchwałą nr LII/443/10 Rady Powiatu w Łasku z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011
 
Zarząd Powiatu Łaskiego
ogłasza
otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2011 r. realizacji zadań w sferze sportu,
polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych
o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym,
kierowanych do mieszkańców powiatu łaskiego
 
 
I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację
1.    Zadanie polega na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców powiatu łaskiego.
2.    Na realizację zadania przeznacza się kwotę 20 000 zł.
3.    Kwota ta może ulec zmianie w przypadku gdy zaistnieje konieczność zmiany budżetu powiatu w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 
II. Warunki uczestnictwa w konkursie
1.    Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.    Ofertę realizacji zadania należy złożyć, pod rygorem nieważności, na obowiązującym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru dotyczących realizacji tych zadań oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Druki oferty dostępne są w pokoju nr 7 Starostwa Powiatowego w Łasku (Referat Promocji, Kultury i Funduszy) ul. Południowa 1 oraz na stronie internetowej powiatu łaskiego www.localhost/wordpress/wordpress.lask. (uwaga – obowiązuje nowy wzór oferty)
3.    Formularz oferty należy wypełnić rzetelnie pod względem formalnym i merytorycznym.
4.    Do oferty należy dołączyć :
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (okres ważności 3 miesiące);
b) sprawozdanie finansowe (tj. bilans i rachunek zysków i strat) i sprawozdanie merytoryczne za rok 2010.
5.    Każda strona kserokopii dokumentów dołączanych do oferty powinna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.
6.    Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty
7.    Kompletne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2011 r. realizacji zadań w sferze sportu, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców powiatu łaskiego”, w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łasku ul. Południowa 1, 98-100 Łask, do 15 marca 2011 r. do godz.15.00.
8.    W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Łasku.
9.    Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
10.              Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 
III. Termin i warunki realizacji zadania
1.    Konkurs obejmuje zadania krótkoterminowe i całoroczne, których realizacja kończy się nie później niż 30 listopada 2011 r. z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań zostaną określone w umowach.
2.    Warunki realizacji zadania:
a) impreza otwarta
b) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy i publiczności
3. Dotacja nie może przekroczyć 60% całkowitych kosztów zadania.
4. Kosztami pokrywanymi z dotacji mogą być:
a) nagrody, puchary, dyplomy dla uczestników;
b) obsługa medyczna;
c) ubezpieczenie uczestników zadania;
d) zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zadania (maksymalnie 30% dotacji);
e) zakup art. spożywczych dla uczestników zadania.
 
IV. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
Wybór ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a) merytoryczna wartość oferty
b) posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,
c) rzetelny budżet, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, zakres finansowania zadania z innych źródeł,
d) terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań realizowanych przez oferenta, finansowanych z budżetu powiatu łaskiego
e) wysokość środków budżetowych przeznaczonych w budżecie powiatu na rok 2011 na realizację zadań publicznych w sferze sportu, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców powiatu łaskiego, co skutkować może udzieleniem dotacji w kwocie innej niż określona w ofercie.
 
V. Tryb dokonywania wyboru oferty
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 marca 2011 r.
2. Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Łaskiego obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
3. Komisja Konkursowa w oparciu o kryteria dokonuje oceny ofert z zastosowaniem punktowej skali ocen, sporządza listę ofert wraz z proponowaną kwotą dotacji, listę rezerwową oraz listę ofert niespełniających kryteriów formalnych i przedkłada Zarządowi Powiatu Łaskiego.
4. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje, w formie uchwały, Zarząd Powiatu.
5. Podmioty, które złożyły ofertę zostaną pisemnie powiadomione o wyniku rozpatrzenia oferty.
 
VI. Informacja o zadaniach z zakresu sportu realizowanych przez Powiat Łaski  w roku 2010
Wysokość środków wydatkowanych przez Powiat Łaski w roku 2010 na zadania z zakresu sportu wynosi 20 422,94 zł, w tym wielkość dotacji przekazanych organizacjompozarządowym – 11 975,99 zł.
 
VII. Informacje dodatkowe
Informacje dotyczące warunków przeprowadzenia otwartego konkursuofert oraz informacje dotyczące rozstrzygnięcia konkursu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowymw Łasku, ul. Południowa 1, 98-100 Łask, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Łaskiego: www.localhost/wordpress/wordpress.lask.
Powyższe informacje dostępne są również w Starostwie Powiatowymw Łasku w pok. Nr 7, telefonicznie pod numerem tel. 0 43 675 68 47.
pobierz załącznik (pdf)
pobierz załącznik (doc)
 

print