Zarząd z absolutorium za 2012 rok

28.06.2013
Zarząd z absolutorium za 2012 rok
P1150478.JPGZarząd Powiatu Łaskiego otrzymał od Rady Powiatu Łaskiego absolutorium za 2012 rok.

Przed głosowaniem nad absolutorium radni powiatowi musieli zapoznać się z szeregiem opinii, w tym m.in. z stanowiskami Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji Rady Powiatu, z Rewizyjną na czele.

Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, pozytywnie zaopiniowanym przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, Zarząd Powiatu Łaskiego uzyskał absolutorium za 2012 rok.

Radni pozytywnie ocenili pracę zarządu i zaangażowanie. Nie tylko nasze, jako organu wykonawczego, ale i wszystkich pracowników jednostek powiatowych, którzy codziennie pracują na rzecz rozwoju naszego regionu – podsumował po głosowaniu Starosta Łaski, Cezary Gabryjączyk.

Absolutorium zostało przyjęte 14 głosami „za”, przy jednym „wstrzymującym” i jednym „przeciw”. Natomiast sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu przyjęte zostały jednogłośnie.

W trakcie sesji radni przyjęli również nowy Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łasku, zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku za rok 2012 oraz zakresem prac i remontów wykonanych przez „Centrum Dializa” Sp. z o.o.

print