Zarząd ZPP o pomocy społecznej i finansach

02.08.2013
Zarząd ZPP o pomocy społecznej i finansach
images.jpgWe wtorek 30 lipca w Warszawie odbyło się kolejne w tej kadencji posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Jednym z głównych punktów posiedzenia było podjęcie uchwały w sprawie koniecznych zmian w ustawie o pomocy społecznej. Przedstawiciele powiatów wyraźnie podkreślili potrzebę możliwie najszybszego ujednolicenia zasad finansowania pobytu pensjonariuszy skierowanych do domów pomocy społecznej przed i po 2004 roku.

Obecnie, spore trudności finansowe dotykają placówki, których większa część pensjonariuszy została skierowana przed 2004 rokiem – wyjaśnia Starosta Łaski, Cezary Gabryjączyk.

Oprócz tego, przedstawiciele powiatów oczekują poszerzenia form organizacyjno-prawnych w jakich prowadzone są domy pomocy społecznej o spółki, tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz stworzenie możliwości prawnej, przekazywania przez jst dotacji do osoby prawnej, prowadzącej taki dom.

Udzielono również jednogłośnego poparcia dla stanowisk konwentów powiatowych dotyczących finansowania zadań samorządu powiatowego.

Konieczne są zdecydowane posunięcia zmierzające do stworzenia powiatom możliwości realizowania zadań publicznych na odpowiednim poziomie, a także podejmowanie przedsięwzięć o charakterze prorozwojowym – tłumaczy Starosta Łaski.

W sprawach bieżących omówiono m.in. pismo kierowane do ministra Sławomira Nowaka o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do doprecyzowania ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz zmiany art. 42 Kodeksu karnego w zakresie dostosowania zasad prowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania praw jazdy.

Członkowie Zarządu rozdzieli również między sobą obszary zagadnień.

Na zakończenie spotkania Starosta Łaski, Cezary Gabryjączyk zapowiedział kolejne interwencje na posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dotyczące problemów związanych z profilem kierowcy.

print