Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

28.01.2016
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Łask, 2016-01-25

EZ.6341.5.2016

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016 r. poz. 23) zawiadamia się, iż w dniu 19.01.2016 r.
(data wpływu wniosku do tut. Starostwa) zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Łasku postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych odprowadzających wody opadowe z pasa drogowego do rowów melioracyjnych położonych we wsiach Kolonia Bilew oraz Okup Wielki.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Edukacji, Zdrowia, Promocji i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łasku ul. Południowa 1, pok. 23, II piętro.

Otrzymują:

  1. Gmina Łask
  2. a/a

Pozostałe strony zgodnie z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. 2015 r. poz. 469 ze zmianami) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016 r. poz. 23) powiadomiono podając zawiadomienie o wszczęciu postępowania do publicznej wiadomości:

  1. tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łasku
  2. tablica ogłoszeń Urzędu Miejski w Łasku
  3. strona internetowa Starostwa Powiatowego w Łasku
print