Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego

25.07.2014
Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego
ZAWIADOMIENIE
o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) i art. 7d, 20 ust.1, art. 24a ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz.1287 z późn. zm.)

Starosta Powiatu Łaskiego

zawiadamia, że w dniach 01 – 19 września 2014 r. w godzinach 9.00 – 15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku, w Wydziale Geodezji i Kartografii, przy ul. Narutowicza 17, I piętro pok.4, zostaną wyłożone projekty operatów opisowo – kartograficznych dla obrębów Wrzeszczewice, Wrzeszczewice Nowe, Wrzeszczewice Skrejnia, gmina Łask oraz dla obrębu Dąbrowa gmina Buczek. Projekt operatu opisowo – kartograficznego obejmuje:
1. Rejestr ewidencji gruntów.
1. Rejestr budynków i lokali.
2. Mapa ewidencji gruntów i budynków.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z odpowiednimi danymi ewidencyjnymi oraz zgłoszenia do nich uwag i zastrzeżeń.
Po okresie wyłożenia projekty operatów opisowo – kartograficznych stają się operatami ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłosi w dzienniku urzędowym województwa łódzkiego. Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa łódzkiego, zgłaszać zarzuty do tych danych.

Uwagi: Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami potwierdzającymi prawo do nieruchomości oraz dokumentami tożsamości wraz z numerem PESEL, NIP i REGON.

POUCZENIE: Nie stawienie się w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania w sprawie zatwierdzenia operatu ewidencji gruntów i budynków zgodnie z art.24a ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

print