Zawiadomienie ws. modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali

06.08.2015
Zawiadomienie ws. modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali
Zawiadomienie w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali w obrębach ewidencyjnych: 100301_2.0003 Brodnia Dolna i 100301_2.0007 Czestków F, gmina Buczek, powiat łaski, województwo łódzkie.

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 4 ust. 1a, art. 20 i 24a 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015 poz. 520, 831), przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 maja 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 20215 poz. 542) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. 2012 poz. 1246). Czynności techniczne związane z opracowaniem operatu ewidencyjnego będzie wykonywała firma P.U.H. Pracownia Geodezyjna inż. Zbigniew Brzęczek ul. Ketlinga 3 98-200 Sieradz.

Zawiadamiając o powyższych czynnościach, zwracam się z uprzejmą prośbą do właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających nieruchomościami na tym terenie o czynny udział w realizacji prac.

Ponadto informuję, że ww. Firma na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015 poz. 520, 831), ma prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami. Prace wykonywane są na koszt Skarbu Państwa. Po zakończeniu ww. prac, koszt związany z wprowadzeniem niezgłoszonych lub nieujawnionych informacji ponosić będzie zainteresowany.

Nowy stan danych ewidencyjnych wynikający z modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali, zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych, przez okres 15 dni roboczych. O terminie ogłoszenia nowego stanu po modernizacji, zawiadomię poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku i w Urzędzie Gminy Buczek oraz poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym i Biuletynie informacji publicznej BIP Starostwa Powiatowego w Łasku, na 14 dni przed dniem wyłożenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Narutowicza 17 pok. nr 4 i 5, tel.436763051, 436763052.

print