Zdrowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku

Podmiotem tworzącym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku jest Powiat Łaski.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Głównym celem Zakładu jest podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludności poprzez:
• organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej oraz stałe podnoszenie jakości usług, a także propagowanie zachowań prozdrowotnych i przestrzeganie praw pacjenta zawartych w obowiązujących przepisach;
• promocji zdrowia poprzez prowadzenie działań umożliwiających osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu.

Zadaniem SPZOZ jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w zakresie:
1) dermatologii;
2) zdrowia psychicznego;
3) leczenia uzależnień od alkoholu

Zakres udzielanych przez SPZOZ świadczeń zdrowotnych obejmuje w szczególności:

– udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych,
– orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
– zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne,
– czynności z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

„Zakład” prowadzony jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania.
 

Szpital w Łasku
W dniu 25 czerwca 2012 r. Zarząd Powiatu Łaskiego podpisał umowę dzierżawy z wyłonionym w drodze przetargu dzierżawcą – Centrum Dializa Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Jabłoniowej 27, 41-200 Sosnowiec. Spółka działa od 2000 r. i prowadzi działalność ze świadczenia usług medycznych w formie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (stacje dializ, przychodnie specjalistyczne-nefrologiczne), zlokalizowanych na terenie całego kraju. Utworzyła 39 ośrodków dializ z poradniami nefrologicznymi. Prowadzi również szpital w Pszczynie, a zasięg jej działania jest ogólnopolski i obejmuje 14 województw.

W umowie dzierżawca zobowiązał się do kontynuacji udzielania świadczeń osobom uprawnionym do nieodpłatnej opieki leczniczej finansowanych ze środków publicznych, prowadzenia działalności leczniczej i udzielania świadczeń zdrowotnych przez cały okres dzierżawy. Nadto dzierżawca oświadczył, iż będzie dążył do uruchomienia innych usług leczniczych, wspomniano między innymi o uruchomieniu oddziału kardiologii inwazyjnej, stacji dializ. Zapotrzebowanie na tego typu usługi medyczne jest niezaspokojone w naszym powiecie. W związku z tym konieczne są wstępne inwestycje w zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz remont i dostosowanie pomieszczeń szpitalnych. Na te cele Centrum Dializa ma zamiar przeznaczyć ponad 40 milionów zł.

Biorąc pod uwagę specyfikę zatrudnienia, strukturę długu, kontraktowanie usług, przy jednoczesnym wymogu dostosowania pomieszczeń i urządzeń do obowiązujących standardów, przyjęte przez Powiat rozwiązanie, wydaje się być optymalnym, korzystnym i zasadnym. Jeśli nie podjęto by działań zmierzających do wydzierżawienia łaskiej lecznicy, obecna sytuacja finansowa szpitala mogłaby doprowadzić do całkowitej jego likwidacji.

Mając na uwadze dobro mieszkańców Powiatu korzystających z usług medycznych, w umowie zapisano takie warunki aby zapewnić nieodpłatne udzielanie świadczeń zdrowotnych na poziomie niepogorszonym.

Z dniem 01 lipca 2012 r. dzierżawca rozpoczął działalność leczniczą w wydzierżawionych pomieszczeniach, przy ul. Warszawskiej 62 a. Prowadzi wszystkie przejęte oddziały szpitalne oraz poradnie specjalistyczne z wyłączeniem Poradni Dermatologicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Uzależnień od alkoholu wraz z będącym na ich wyposażeniu majątkiem, budynku administracji i wolnostojącego budynku po byłej aptece oraz budynku wolnostojącego zajmowanego obecnie przez poradnię rehabilitacyjną, które pozostają w dyspozycji Powiatu Łaskiego.

 

Przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku w spółkę o ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą
„Powiatowy Zespół Poradni w Łasku” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze późn. zm.) przekształcono Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku w spółkę kapitałową, na zasadach określonych w art. 70-82 w/w ustawy.

Przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku miało miejsce w dniu 21 października 2013 r. na mocy Uchwały Nr 393/13 Zarządu Powiatu Łaskiego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Powiatowy Zespół Poradni w Łasku” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W dniu 31 października 2013 r. spółka została zarejestrowana w KRS pod nazwą „Powiatowy Zespół Poradni w Łasku” sp. z o.o., która prowadzi swoją działalność od dnia 01 listopada 2013 r. przy ul. Warszawskiej 62 w Łasku.

Obecnie Spółka prowadzi swoją podstawową działalność w zakresie udzielania świadczeń w następujących poradniach: Poradni Dermatologicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu. Na mocy Uchwały Nr XXXI/273/13 Rady Powiatu Łaskiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku, Spółce została przekazana na własność w formie aportu zabudowana działka nr 1/20 o pow. 0,0960 ha położona w obrębie piętnastym miasta Łask, przy ul. Warszawskiej 62, stanowiąca część większej nieruchomości dla której w Sądzie Rejonowym w Łasku założona jest Księga Wieczysta SR1L/00006409/7, stanowiącą własność Powiatu Łaskiego. Zarząd Powiatu Łaskiego określił kapitał zakładowy „Powiatowego Zespołu Poradni w Łasku” Sp. z o.o. na kwotę 379.000,00 zł.